വിൽപ്പന!

മികച്ച ടൊയോട്ട മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ ഇഗ്നിഷൻ കോയിൽ 90919-02248 90919-02247 90919-T2005

$7.28

വിവരണം

OE

ടൊയോട്ട : 90919-02248 9091902248
ടൊയോട്ട : 90919-02247 9091902247
ടൊയോട്ട : 90919-T2005 90919T2005
ടൊയോട്ട : 90919-02260 9091902260
ടൊയോട്ട : 90919-ടി 2008 90919 ടി 2008
ടൊയോട്ട : 90919-T2001 90919T2001
ടൊയോട്ട : 90919-C2002 90919C2002
ടൊയോട്ട : 90919-A2001 90919A2001

അപ്ലിക്കേഷൻ

ഫാവ്‌ടോയോട്ട-ക്രോൺ (ഡോസേജ് 6 പീസുകൾ):
2.5L 6TH GEARAMT (2005-2015 / 2015-)
3.0L 6TH GEARAMT (2005-2015)
FAWTOYOTA-LAND CRUISER: DOSAGE8PIECES
4.6L 6TH GEARAMT (2012-)
4.0L 5GEARAMT (2007-)
4.0L 5GEARMT (2007-2009)
FAWTOYOTA-RAV4 (ഡോസേജ് 4 പീസുകൾ;):
2.0L 4TH GEARAT / 5GEARMT (2009-2013)
2.4L 4TH GEARAT / 5GEARMT (2009-2013)
2.5L 6TH GEARAT (2013-)
ഫാവ്‌ടോയോട്ട- റീസ് (ഡോസേജ് 6 പീസുകൾ):
3.0L 6TH GEARAMT (2005-2010 / 2010-)
2.5L 6TH GEARAMT (2005-2010 / 2010-)
ഫാവ്‌ടോയോട്ട-പ്രഡോ:
OLDPRADO 4.0L 5GEARAMT (2004-2010 / 2010-) ഡോസേജ് 6 പീസുകൾ
OLDPRADO 4.0L 4TH GEARAT (2003-2004) DOSAGE 6 PIECES
ന്യൂപ്രാഡോ 2.7L 4TH GEARAT / 5GEARMT / 6TH GEARAMT (2015-) ഡോസേജ് 4 പീസുകൾ
ഗാക്റ്റോയോട്ട-കാമ്രി:
2.4L വേരിയബിൾ സ്പീഡ് (2010-2011)
2.4L 5GEARAMT (2006-2011)
2.0L 4TH GEARAT (2006-2015)
2.5L വേരിയബിൾ സ്പീഡ് (2012-)
2.5L 6TH GEARAMT (2011-)
2.0L 6TH GEARAMT (2015-)
2.0L 4TH GEARAMT (2011-2015)
ഇംപോർട്ടോയോട്ട-ലാൻഡ് ക്രൂസർ (ലാൻഡ് ക്രൂസർ):
ലാൻഡ് ക്രൂസർ 4.0L 5GEARMT (2007-2012) ഡോസേജ് 6 പീസുകൾ
ലാൻഡ് ക്രൂസർ 4.6 എൽ ആറാമത്തെ ഗിയറാം (2012-2015) ഡോസേജ് 8 പീസുകൾ
ലാൻഡ് ക്രൂസർ 5.7 എൽ ആറാമത്തെ ഗിയറാം (2010-2015) ഡോസേജ് 8 പീസുകൾ
ലാൻഡ് ക്രൂസർ 4.0L 5GEARAMT (2007-2015) ഡോസേജ് 6 പീസുകൾ
ഇംപോർട്ടോയോട്ട-പ്രിവിയ:
2.4L 4TH GEARAMT (2006-) ഡോസേജ് 4 പീസുകൾ
ഇംപോർട്ടോയോട്ട-സെക്വോയ:
5.7L 6TH GEARAT (2008-) DOSAGE8PIECES
ഇം‌പോർട്ടോയോട്ട-എഫ്‌ജെ‌എഫ്‌ജെ ക്രൂസർ:
4.0L 5GEARAT (2007-) ഡോസേജ് 6 പീസുകൾ
ഇം‌പോർട്ടോയോട്ട-ആൽ‌ഫാർഡ്:
2.4L വേരിയബിൾ സ്പീഡ് (2012-2015) ഡോസ് 4 പീസുകൾ
ഇം‌പോർട്ടോയോട്ട-ആൽ‌ഫാർഡ്
2.4L വേരിയബിൾ സ്പീഡ് (2012-2015) ഡോസ് 4 പീസുകൾ
ഇംപോർട്ടോയോട്ട-സെലാസ്
2.5L 6TH GEARAMT (2011-2014) ഡോസേജ് 4 പീസുകൾ
ഇംപോർട്ടോയോട്ട-ടുണ്ട്ര
5.7L 6TH GEARAMT (2007-) DOSAGE8PIECES
ഇംപോർട്ടോയോട്ട-സിയന്ന
2.7L 6TH GEARAMT (2011-2013) ഡോസേജ് 4 പീസുകൾ
ഇംപോർട്ടോയോട്ട-വെൻസ :
2.7L 6TH GEARAMT (2013-2015) ഡോസേജ് 4 പീസുകൾ
ഇംപോർട്ടോയോട്ട-പ്രഡോ
2.7L 5GEARMT 2TRFE (2002-2009) ഡോസേജ് 4 പീസുകൾ
2.7L 4TH GEARAT 2TRFE (2004-2009) ഡോസേജ് 4 പീസുകൾ
2.7L 4TH GEARAT (2009-2015) ഡോസേജ് 4 പീസുകൾ
2.7L 5GEARMT (2009-) ഡോസേജ് 4 പീസുകൾ
4.0L 5GEARAT (2009-2015) ഡോസേജ് 6 പീസുകൾ
4.0L 6TH GEARMT (2009-) ഡോസേജ് 6 പീസുകൾ
2.7L 6TH GEARAT (2015-) ഡോസേജ് 4 പീസുകൾ
4.0L 4TH GEARAT (2003-2004) ഡോസേജ് 6 പീസുകൾ
4.0L 5GEARAT (2004-2009) ഡോസേജ് 6 പീസുകൾ
4.0L 5GEARMT (2004-2009) ഡോസേജ് 6 പീസുകൾ
4.0L 6TH GEARMT (2004-2009) ഡോസേജ് 6 പീസുകൾ
4.0L 6TH GEARAT (2015-) ഡോസേജ് 6 പീസുകൾ
LEXUS-LSSERIES
LS460 / 460L 4.6L 8TH GEARAMT (2006-2012) DOSAGE8PIECES
LS460 / 460L 4.6L 8TH GEARAMT (2012-) DOSAGE8PIECES
LS600H 5.0L വേരിയബിൾ സ്പീഡ് യൂറോ (2007-2012) DOSAGE8PIECES
LS600HL 5.0L വേരിയബിൾ സ്പീഡ് (2012-) DOSAGE8PIECES
LS600H 5.0L വേരിയബിൾ സ്പീഡ് VXR (2009-2012) DOSAGE8PIECES
LEXUS-GSSERIES OS DOSAGE 6 PIECES.)
GS450H 3.5L AT (2006-2011)
GS300 3.0L 6TH GEARAMT (2005-2011)
GS350 3.5L AT (2009-2011)
GS350 3.5L 6TH GEARAMT (2012-)
GS350 3.5L 8TH GEARAMT (2013-)
GS250 2.5L 6TH GEARAT (2012-)
GS450H 3.5L വേരിയബിൾ സ്പീഡ് (2012-)
GS300H 2.5L വേരിയബിൾ സ്പീഡ് (2013-)
LEXUS-ISSERIES
IS250C 2.5L 6TH GEARAT (2010-) ഡോസേജ് 6 പീസുകൾ
IS300C 3.0L 6TH GEARAMT (2009-2011) ഡോസേജ് 6 പീസുകൾ
IS-F 5.0L 8TH GEARAT (2010-) DOSAGE8PIECES
IS250 2.5L 6TH GEARAT (2013-) ഡോസേജ് 6 പീസുകൾ
IS350 3.5L 8TH GEARAT (2013-) ഡോസേജ് 6 പീസുകൾ
IS300H 2.5L വേരിയബിൾ സ്പീഡ് (2013-) ഡോസേജ് 4 പീസുകൾ
IS250 2.5L AT (2010-2013) ഡോസേജ് 6 പീസുകൾ
IS300 3.0L 6TH GEARAMT (2006-2013) ഡോസേജ് 6 പീസുകൾ
LEXUS-GXSERIES
GX400 4.0L 5GEARAMT (2012-) ഡോസേജ് 6 പീസുകൾ
GX460 4.6L 6TH GEARAMT (2010-2012) DOSAGE8PIECES
LEXUS-LXSERIES
LX570 5.7L 6TH GEARAMT (2007-2015) DOSAGE8PIECES
LX570 5.7L 8TH GEARAMT (2015-) DOSAGE8PIECES
LEXUS-RXSERIES RX270 2.7L 6TH GEARAT (2010-) ഡോസേജ് 4 പീസുകൾ
LEXUS-ESSERIES ES250 2.5L 6TH GEARAT (2012-) DOSAGE 4 PIECES
ES300H 2.5L വേരിയബിൾ സ്പീഡ് (2012-) ഡോസേജ് 4 പീസുകൾ
ES200 2.0L 6TH GEARAMT (2015-) ഡോസേജ് 4 പീസുകൾ
LEXUS-NXSERIES
NX300H 2.5L വേരിയബിൾ സ്പീഡ് (2014-) ഡോസേജ് 4 പീസുകൾ
LEXUS-RCSERIES
RC200T F 5.0L 8TH GEARAMT (2014-) DOSAGE8PIECES
ഗ്വാങ്‌ഷ OU ട്ടോയോട്ട-കാമ്രി
1AZ-FE 2006 മോഡൽ 2.0L AT
2AZ-FE 2006 മോഡൽ 2.4L AT

ടൊയോട്ട മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ ഇഗ്നിഷൻ കോയിൽ 90919-02248 90919-02247 90919-T2005 ടൊയോട്ട മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ ഇഗ്നിഷൻ കോയിൽ 90919-02248 90919-02247 90919-T2005 ടൊയോട്ട മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ ഇഗ്നിഷൻ കോയിൽ 90919-02248 90919-02247 90919-T2005

 

അധിക വിവരം

അധിക വിവരം

അവലോകനങ്ങൾ (0)

അവലോകനങ്ങൾ

ഇതുവരെ അവലോകനങ്ങളൊന്നുമില്ല.

“Great TOYOTA replacement ignition coil 90919-02248 90919-02247 90919-T2005” അവലോകനം ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ

താങ്കളുടെ ഇമെയില്‍ വിലാസം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയില്ല. അവശ്യമായ ഫീല്‍ഡുകള്‍ * ആയി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് അക്കിസ്മെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ എങ്ങനെയാണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസിലാക്കുക .

ml_INമലയാളം