സുബാരു ഇഗ്നിഷൻകോയിൽ

[ux_banner height = ”300px” bg = ”4265 ″ bg_overlay =” rgba (0, 0, 0, 0.57) ”]

[ടെക്സ്റ്റ്_ബോക്സ് വീതി = ”70 ″ position_x =” 50 ″ position_y = ”50 ″]

സുബാരു മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ ഇഗ്നിഷൻ കോയിൽ വാങ്ങുക

[/ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ്]

[/ ux_banner]
[വിഭാഗം]

[വരി]

[col span__sm = ”12]

[ux_gallery ids = ”4287,4288,4289,4290 ″ lightbox =” false ”]

[/ നിര]

[/ വരി]
[വരി]

[col span = ”6 ″ span__sm =” 12]

#1 സുബാരു മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ ഇഗ്നിഷൻ കോയിൽ 22433-AA418 22433AA418

സുബാരു : 22433-AA418 22433AA418
സുബാരു : 22433-AA480 22433AA480
സുബാരു : 22443-AA540 22443AA540
സുബാരു : 22433-AA640 22433AA640
സുബാരു : 22433-AA540 22433AA540

[ux_gallery ids = ”4267,4268,4270 ″ lightbox =” false ”]

അപ്ലിക്കേഷൻ

സുബാരു-ഫോറസ്റ്റർ
2.0L 5GEARMT (2002-2007) ഡോസേജ് 4 പീസുകൾ,
2.5T 4TH GEARAMT (2002-2007) ഡോസേജ് 4 പീസുകൾ,
2.0L 4TH GEARAT (2002-2007) ഡോസേജ് 4 പീസുകൾ,
2.0L 4TH GEARAT (2007-2012) ഡോസേജ് 4 പീസുകൾ,
2.0L 5GEARMT (2007-2012) ഡോസേജ് 4 പീസുകൾ,
2.5T 4TH GEARAMT (2007-2012) ഡോസേജ് 4 പീസുകൾ,
2.5T 5GEARAMT (2007-2012) ഡോസേജ് 4 പീസുകൾ,

സുബാരു-ലെഗസി
EJ20 2004 മോഡൽ 2.0L AT
EJ25 2004 മോഡൽ 2.5L AT
സുബാരു-ലെഗസി
EJ25 2002MODEL 2.5T AT
സുബാരു-ഫോറസ്റ്റർ
EJ25 2002MODEL 2.5T AT
സുബാരു-ഇംപ്രസ 2007 മോഡൽ 2.5 ടി എം.ടി.
ഇംപ്രസ-ഹാച്ച്ബാക്ക്
EJ20 2007 മോഡൽ 2.0L AT
സുബാരു ഇംപ്രെസ-സലൂൺ
EJ20 2000MODEL 2.0L AT
സുബാരു ഇംപ്രെസ-സലൂൺ
EJ20 2008 മോഡൽ 2.0L MT

വിലകുറഞ്ഞ സുബാരു മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ ഇഗ്നിഷൻ കോയിൽ 22433-AA240 22433AA240

സുബാരു : 22433-AA240 22433AA240

[popup_trigger id = ”4000 ″ tag =” button ”] ഇപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുക [/ popup_trigger]

[ux_gallery ids = ”4278,4279,4280 ″ lightbox =” false ”]

അപ്ലിക്കേഷൻ

SUBARULEGACY 90-97
സുബാരുയിംപ്രസ 95-98
SUBARUFORESTER 98

[popup_trigger id = ”4000 ″ tag =” button ”] ഇപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുക [/ popup_trigger]

[/ നിര]
[col span = ”6 ″ span__sm =” 12]

മികച്ച സുബാരു മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ ഇഗ്നിഷൻ കോയിൽ 22433-AA421 22433AA421 22433-AA561

സുബാരു : 22433-AA421 22433AA421
സുബാരു : 22433-AA561 22433AA561
സുബാരു : 22433-AA560 22433AA560
സുബാരു : FK0140

[ux_gallery ids = ”4272,4273,4274 ″ lightbox =” false ”]

അപ്ലിക്കേഷൻ

സുബാരു-ഇംപ്രസ OS ഡോസേജ് 4 പീസുകൾ
2.0T 5GEARMT ഹാച്ച്ബാക്ക് (2000-2007)

[popup_trigger id = ”4000 ″ tag =” button ”] ഇപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുക [/ popup_trigger]

മികച്ച സുബാരു മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ ഇഗ്നിഷൻ കോയിൽ 22433-AA551 22433AA551 22433-AA451

സുബാരു : 22433-AA551 22433AA551
സുബാരു : 22433-AA451 22433AA451
സുബാരു : 22433-AA550 22433AA550
സുബാരു : FK0334

[ux_gallery ids = ”4275,4276,4277 ″ lightbox =” false ”]

അപ്ലിക്കേഷൻ

സുബാരു-ഫോറസ്റ്റർ : ഡോസേജ് 4 പീസുകൾ
2.0T 4TH GEARAT (2002-2007)
സുബാരു-ഇംപ്രസ
2.0T 6TH GEARMT SALOON (2000-2007)
സുബാരു-ഫോറസ്റ്റർ
EJ20 2002MODEL 2.0T AT

[popup_trigger id = ”4000 ″ tag =” button ”] ഇപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുക [/ popup_trigger]

[/ നിര]
[col span = ”6 ″ span__sm =” 12]

വിലകുറഞ്ഞ സുബാരു മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ ഇഗ്നിഷൻ കോയിൽ 22433-AA400 22433AA400

സുബാരു : 22433-AA400 22433AA400

[ux_gallery ids = ”4281,4282,4283 ″ lightbox =” false ”]

അപ്ലിക്കേഷൻ

SUBARULEGACY (മോഡൽ ഇല്ല

[popup_trigger id = ”4000 ″ tag =” button ”] ഇപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുക [/ popup_trigger]

[/ നിര]
[col span = ”6 ″ span__sm =” 12]

മികച്ച സുബാരു മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ ഇഗ്നിഷൻ കോയിൽ 22433-44230 2243344230

സുബാരു : 22433-44230 2243344230

[ux_gallery ids = ”4284,4285,4286 ″ lightbox =” false ”]

അപ്ലിക്കേഷൻ

SUBARULEGACY 90-94
സുബാരുയിംപ്രസ 93-97

[popup_trigger id = ”4000 ″ tag =” button ”] ഇപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുക [/ popup_trigger]

[/ നിര]

[/ വരി]

[/വിഭാഗം]

ml_INമലയാളം