വോൾവോ ഇഗ്നിഷൻകോയിൽ

[ux_banner height=”300px” bg=”4402″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.02)” bg_pos=”50%70%”]

[ടെക്സ്റ്റ്_ബോക്സ് വീതി = ”70 ″ position_x =” 50 ″ position_y = ”50 ″]

വോൾവോ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ ഇഗ്നിഷൻ കോയിൽ വാങ്ങുക

[/ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ്]

[/ ux_banner]
[വിഭാഗം]

[വരി]

[col span__sm = ”12]

[ux_gallery ids = ”3898,3904,3908,3890 ″ lightbox =” false ”]

 

[/ നിര]

[/ വരി]
[വരി]

[col span = ”6 ″ span__sm =” 12]

വിലകുറഞ്ഞ VOLVO മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ ഇഗ്നിഷൻ കോയിൽ 1275174 12751749 35079342

വോൾവോ : 1275174
വോൾവോ : 12751749
വോൾവോ35079342
വോൾവോ : 88921355

[ux_gallery ids = ”4040,4041 ″ lightbox =” false ”]

അപ്ലിക്കേഷൻ

VOLVO850 L5 2.0L / 2.3L / 2.4L 93-97
VOLVOC70 L5 2.0L / 2.3L / 2.4L

പ്രശസ്ത VOLVO റീപ്ലേസ്‌മെന്റ് ഇഗ്നിഷൻ കോയിൽ 1275971 12759710 91467761

വോൾവോ : 1275971
വോൾവോ : 12759710
വോൾവോ : 12759718
വോൾവോ : 35313006
വോൾവോ: 91356899
വോൾവോ: 91467761

[ux_gallery ids = ”4045,4046 ″ lightbox =” false ”]

അപ്ലിക്കേഷൻ

VOLVO960 / S90 / V90

ജനപ്രിയ VOLVO മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ ഇഗ്നിഷൻ കോയിൽ 31312514

വോൾവോ : 31312514

[ux_gallery ids = ”4050,4051,4052 ″ lightbox =” false ”]

അപ്ലിക്കേഷൻ

എസ് 60
B4204T6 2011 മോഡൽ 2.0 ടി എടി
B4204T7 2011 മോഡൽ 2.0 ടി എടി

VOLVO മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ ഇഗ്നിഷൻ കോയിൽ വാങ്ങുക 0221503485 4M5G-12029-ZA 30731416

വോൾവോ : 30731416
വോൾവോ : 30731419
വോൾവോ : 9487221

[ux_gallery ids = ”4053,4054,4055 ″ lightbox =” false ”]

[/ നിര]
[col span = ”6 ″ span__sm =” 12]

വിലകുറഞ്ഞ VOLVO മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ ഇഗ്നിഷൻ കോയിൽ 30684245 6G9N-12A566 6G9N12A366

വോൾവോ 68 30684245
വോൾവോ : 6 ജി 9 എൻ -12 എ 566
6G9N12A566
ഡെൻസോ : 0997001070
ഡെൻസോ : 6 ജി 9 എൻ 12 എ 366
ലാൻ‌ഡ്രോവർ : LR002954

[ux_gallery ids = ”4042,4043 ″ lightbox =” false ”]

അപ്ലിക്കേഷൻ

IMPORTVOLVO-S60
3.0T 6TH GEARAMT FOURDRIVE (2011-2015)
IMPORTVOLVO-S80
3.0T 6TH GEARAMT FOURDRIVE (2008)
3.2L 6TH GEARAMT (2007-2008)
IMPORTVOLVO-V60
3.0T 6TH GEARAMT FOURDRIVE (2011-2015
IMPORTVOLVO-XC60
3.0T 6TH GEARAMT FOURDRIVE (2009-2015)
IMPORTVOLVO-XC90
3.2L 6TH GEARAMT FOURDRIVE (2007-2013)

മികച്ച VOLVO മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ ഇഗ്നിഷൻ കോയിൽ 30713416 9125601 0221604001

വോൾവോ : 30713416
വോൾവോ : 9125601

[ux_gallery ids = ”4047,4048,4049 ″ lightbox =” false ”]

അപ്ലിക്കേഷൻ

IMPORTVOLVO-S80
2.4L 5GEARAT (19992004-)
2.4L 5GEARAMT (2005-2006)
2.5T 5GEARAT (2004)
2.5T 5GEARAMT (2005-2008)
2.8T 4TH GEARAT (1999-2001)
2.9L 4TH GEARAT (2000-2003)
2.9L 4TH GEARAMT (2004-2006)
2.9T 4TH GEARAT (2002-2003)
2.9T 4TH GEARAMT (2004-2006)
IMPORTVOLVO-XC90
2.5T 5GEARAMT FOURDRIVE (2006-2014)
2.9 ടി 4-ാമത് ഗിയറാം ഫോർഡ്രൈവ് (2004-2006)

[/ നിര]
[col span = ”6 ″ span__sm =” 12]

അപ്ലിക്കേഷൻ

IMPORTVOLVO-S80
2.4L 5GEARAT (1999-2004)
2.4L 5GEARAMT (2005-2006)
2.5T 5GEARAT (2004)
2.5T 5GEARAMT (2005-2008)
2.8T 4TH GEARAT (1999-2001)
2.9L 4TH GEARAT (2000-2003)
2.9L 4TH GEARAMT (2004-2006)
2.9T 4TH GEARAT (2002-) 2003
2.9T 4TH GEARAMT (2004-2006)
IMPORTVOLVO-XC90
2.5T 5GEARAMT FOURDRIVE (2006-2014)
2.9 ടി 4-ാമത് ഗിയറാം ഫോർഡ്രൈവ് (2004-2006)

[/ നിര]
[col span = ”6 ″ span__sm =” 12]

[/ നിര]

[/ വരി]

[/വിഭാഗം]

ml_INമലയാളം